Sümer bez fabrikası hakkında bilgiler

0
73

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuruluş yıllarında ülkenin tüm millî kaynak ve
iktisadi unsurlarını kullanarak sanayileşme hareketinin daha verimli ve bütünleşmiş bir
şekilde yürütülmesini sağlamak üzere millî ihtiyaç ve menfaatlerimiz paralelinde sanayide
öncü görevi üstlenebilecek güçlü bir kuruluşa ihtiyaç duyulması nedeniyle “Türkiye’de temel
sanayileri kurmak ve yönetmek” ana amacı doğrultusunda 11 Temmuz 1933 tarihinde adını
büyük önderAtatürk’ten alan Sümerbank kurulmuştur.

Sümerbank, ticari nitelikte mal üreten bir kuruluştur. Hem bir tekstil sanayi firması hem
de bankadır. Sümerbank, halk tasarrufuyla oluşturulmuştur. Türkiye’de ilk modern tekstil
kuruluşu olarak büyük bir üne kavuşmuştu. Demir-çelik tesisleri, çimento fabrikaları, kâğıt ve
selüloz tesisleri Sümerbank bünyesinde kuruldu ve bunların daha sonra kendi bünyesinden
ayrılarak ayrı birer kuruluş olmasını sağladı.


 

Sümerbank’ın ve onun devamı olan Sümer Holding AŞ’nin kuruluşunu yaptığı,
yönetimini üstlendiği müesseseler zamanla kendini yönetir hâle gelerek bu güçlü kuruluşun
bünyesinden ayrılmışlardır. Sanayi okulu Sümerbank, yetmiş yıldır Türkiye’nin en güçlü, en
yetkin sanayici kadrosunu yetiştirerek Türk ekonomisinin hizmetine sunmuştur.

Bu onurlu mücadeleyi yürüten müesseselerden birisi de kültür ve istihdam ağırlıklı
halıcılık ve el sanatları faaliyetlerinin devlet desteği ile yürütülmesi gayesiyle kurulan Sümer
Halı’dır. Zira Sümer Halı, kuruluşundan itibaren temel ilke olarak üstlendiği; ülkemizin en
önemli kültür ürünü olan el halısı ile birlikte diğer el sanatlarının korunması, geliştirilmesi,
yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. El emeği
yoğun bir iş kolu olan ve diğer sektörlere oranla büyük sermaye gerektirmeksizin yerinde
istihdam sağlamıştır. El sanatları faaliyetleri ile ülke ekonomisine ve devletin kültür, eğitim ve
istihdam politikasına büyük ölçüde katkıda bulunan bir kurum hâline gelebilmiştir. Yüklenmiş
olduğu bu önemli görev gereği Sümer Halı, Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı ile “millî
güvenlik ve kamu yararı” göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunun kararı ile Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına bağlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü hâline getirilmiştir.

CEVAP VER