Proje nedir? Açıklayınız.

0
56

KONUYA BAŞLARKEN

 • Şu ana kadar okul içinde veya dışında bir projenin içerisinde bulundunuz mu? Yaptığınız

  projeyi ve bu projedeki görevinizi belirtiniz.

  • Türkiye’de    girişimcilik projelerini destekleyen kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi
   edininiz. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.

Proje; bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp şekillenmesidir. Yani fikirlerin yazıya veya
şekle dönüşmesi durumudur. Projeler, belirli kurumlara sunulurken bilimsel şartlara uyması

Gerekmektedir. Ama genel olarak bir projede maliyet, kalite ve süre ile ilgili bilgilerin
mutlaka bulunması gerekir. Bir projede bulunması gereken özellikler sunulan yerlere göre
değişebilir.

Genel olarak projeler:

 • Yenilikçi, bilimsel, yarar sağlayıcı olmalıdır.
 • Sorunun tanımı, projenin amacı ve nasıl uygulanacağı belirtilmelidir.
 • Hazırlayana ait özgün bir fikir ve eser olmalıdır.
 • Uygulanabilir ve gelir elde edici olması tercih edilmelidir.
 • Sonuçlara nasıl ulaşılacağı bilimsel olarak anlatılmalıdır.
 • İnsanlar için yarar sağlayacak ve yatırımcıya gelir getirecek özelliğe sahip olmalıdır.

 

İş fikirlerinizden birini aşağıdaki formata göre proje hâline getiriniz.

 

1. PROJENİN ADI

 

2. PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ

Adı,soyadı, telefonu, adresi, mail adresi

 

3. PROJENİN AMACI

Önerilen projenin amacı ve erişilmek
istenen sonuçlar açıkçayazılmalıdır.

 

4. PROJENİN HEDEF GRUBU

Bu projeden yararlanacak gruplar

 

5. PROJENİN SAĞLAYACAĞI 1
FAYDALAR

Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda
bilimsel birikime, ulusal ekonomiye ve
toplumsal refaha yapılabilecek katkılar
ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı,
elde edilmesi umulan sonuçlardan kim-
lerin ne şekilde yararlanabileceği belirtil-
melidir.

 

 

 

6. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

Hangi süreçlerin, işlemlerin, ne ölçü-
de gerçekleştirilmesi durumunda
projenin tam anlamıyla başarıya
ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir.

 

 

7. ÇALIŞMATAKVIMI

Projede yer alacak başlıca iş paket-
leri ve bunlar için önerilen zamanlama,
iş-zaman çizelgesi hâlinde veril-
melidir. Gelişme ve sonuç raporu
hazırlama aşamaları proje çalış-
malarına paralel olarak yürütülmeli,
ayrı bir iş paketi olarak gösteril-
memelidir.

Adım adım

AYLAR

y apılacak işler

       

5

   

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

 

 

 

 

8. PROJENİN SÜRESİ

Projenin başlangıcı ve bitişi arasın-
daki toplam süre

 

 

Proje için gerekli malzemeler(makine,teçhizat vs.)

Fiyat Birim Tutar

 

 

9. PROJENİN MALİYETİ

Bu projenin hayata geçirilebilmesi
için bütün giderleri içeren tutardır.

 

 

 

 

 

 

KDV DAHİL TOPLAM TUTAR

 

 

10. PROJENİN BÜTÇESİ

Yukarıda hesaplanan maliyetin
ayrıntılı dökümüdür.

11.PROJENİN NİTELİĞİ

12. PROJEYİ DESTEKLE-
YEBİLECEK KURU-
LUŞLAR

 

Çevrenizden veya İnternet üzerinden araştırma yaparak Avrupa Birliği hibe programları
kapsamında yürütülen projeler hakkında bilgi toplayarak tamamlanmış bir proje ile ilgili
sonuçları arkadaşlarınızlapaylaşınız

CEVAP VER