MELEKLERİN VARLIĞI VE MAHİYETİ

0
614
 1. MELEKLERİN VARLIĞI VE MAHİYETİ

  Meleklere iman, iman esaslarının İkincisidir. Sözlükte: “elçi, haberci, kuvvet” anlamlarına gelen melek, duyularla algılana- mayan, nurani ve ruhani varlıklardır. Çoğulu “melâike”dir. Dinî hükümler, peygamberlere melek aracılığıyla gönderilmiştir. Bu sebeple meleklere iman, Allâh’a imandan sonra ikinci sırada gelir. Melekleri inkâr eden kimse, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygambere indirilen kitabı ve tebliğ ettiği dini de inkâr etmiş olur.

  Kur’an’da birçok yerde meleklere iman, iman esasları arasında yer alır.

  “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler …'”

  “…Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır…”

  Allah, meleklere düşman olanları kâfir diye nitelendirmiş ve böyle kimselerin Allah düşmanı olduğunu belirtmiştir: “Kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kâfirlerin düşmanıdır.”

  Meleklerin varlığını Kur’an haber verdiğine göre, bizler de meleklere inanır ve onların varlıklarını kabul ederiz. Zira mümin, sadece meleklere değil, gaybi olan ne varsa hepsine Allah ve Resûlü’nün bildirdiği şekilde iman eder:

  “Onlar ki, gaybe inanırlar; namazı dosdoğru kılar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler.”

  Meleklerin gözle görülmez, duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu, inkâr edilmeleri için bir gerekçe olamaz. Gerek akla gerekse pozitif bilimlere dayanılarak meleklerin var veya yok olduklarına dair kesin deliller ileri sürülemez. Çünkü melekler, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan fizik ötesi varlıklardır. Bugün pozitif bilimlerin henüz açıklayamadığı akıl, ruh, bilinç gibi pek çok şeyin varlığını kabulleniyoruz. Hiçbir etki altında kalmadan düşünebilen insan aklı (akl-ı selim) da meleklerin varlığını kabullenir, caiz görür, imkânsız görmez.”

  Melekler, Allah’ın emriyle kendilerine verilen görevleri yerine getiren, günah işlemeyen, son derece güçlü, hızlı ve gözle görülemeyen, ruhani varlıklardır. Meleklerin gerçek nitelikleri ve yaratılışları ancak Allah tarafından bilinir. Görünmeyen varlıklar olması sebebiyle onlar hakkındaki bilgimiz Kur’an ve sahih hadislerle sınırlıdır.

  Kur’an-ı Kerim, Cahiliye Dönemi müşriklerinin yanlış melek anlayışını, tevhid akidesi çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu anlamda, müşriklerin melekleri dişi varlıklar olarak niteleyip isimler vermeleri, onları Allah’ın kızlan olarak vasıflandınp onlara ibadet etmeleri gibi batıl ve sapkın inançlannı reddederek onlann da Allah’ın kullan olduklannı belirtmiştir:

  && fjiî* Ijİ*aÎ ^)\    ^ ‘J\ &siâ\ I^r3

  “Onlar, Rahmân’ın kullan olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.’

  “O gün Allah, onların hepsini mahşere toplayacak, sonra meleklere: ‘Bunlar size mi tapıyorlardı?’ diyecek. (Melekler de) ‘Sen yücesin, bizim velimiz (koruyucumuz) onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere (şeytanlara) tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı’ diyecekler.”

  Kur’an-ı Kerim ve hadislerde meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında verilen bazı bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 • Melekler insanlardan önce yaratılmışlardır.111
 • Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.

  Melekler iradesiz varlıklar olup Allah’ın kendilerine emrettiği işleri eksiksiz yaparlar. Asla günah işlemez ve Allah’a isyan etmezler. Devamlı Allah’a itaat ve ibadetle meşgul olurlar.

 • Gözle görülmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur.

  Yemek yeme, uyuma, yorulma, gençlik, ihtiyarlık, evlenme ve çoğalma gibi insani hâllerden uzaktırlar.

 • Melekler gaybı bilemezler. “Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur…” ayetinde belirtildiği gibi sadece Allah’ın kendilerine bildirdiği kadarını bilebilirler.
 • Melekler farklı suretlere bürünebilirler. Cebrail’in, Hz. Peygambere iki defa melek suretinde çoğunlukla da insan kılığında geldiği bilinmektedir. Yine aynı şekilde Hz. İbrahim’e meleklerin, Hz. Meryem’e ise Cebrail’in insan şeklinde geldiğini Kur’an’dan öğrenmekteyiz.
 • Birden çok kanatlan olan melekler, çok kısa zamanda uzak mesafelere gidebilirler. Meleklerin kanatlannın, vazifelerini yaparken süratlerini, derecelerini, güç ve kuvvetlerini temsil ettiği de düşünülmüştür, ancak onlann kanatlannın gerçek mahiyetini sadece Allah bilir.

CEVAP VER