Girişimcilik yazılı sınav soruları

0
523

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 • Piyasada    oluşumu arz ve talebe bağlıdır.
 1. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin fonksiyonlarındandır?
 2. Yeni pazarlara ulaşmak
 3. Bilinen malların niteliklerinde ısrar etmek
 4. Yeni kaynakları araştırmamak
 5. Yeni üretim yöntemlerini uygulamamak
 6. Teknolojiden faydalanmamak
 7. I. îş fırsatlarını görüp değerlendirebilme
  1. Kaynakları bir fayda yaratmak üzere bir araya getirebilme
  2. Başarıyı sağlayacak uygun eylemleri başlatabilme
  3. Değişimi fırsat olarak görememe
  4. Belirsizliğe karşı tolerans gösterememe

Girişimcilerde bulunması gereken kişisel özellikler hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?

a) I ve II    b) I ve III c) I,II ve III d) III, IVveV e) I,II veV

 1. I. İletişim kurabilme
  1. Sorumluluk almak
  2. Çalışma gruplarını motive etme
  3. Pazarlama
   V. Kontrol

Girişimcilerde bulunması gereken sosyal özellikler aşağıdaki hangi şıkta-doğru
olarak verilmiştir?

a) I ve II b) I ve III c) I,II ve III d) III, IVveV e) I,II veV


 

 

 

 

2. Başarısız girişimcilerin özellikleri nelerdir? Yazınız.

D. Girişimci, risk alma, sabır, yaratıcılık, aile, tecrübe, iletişim, ileriyi görme,
yenilikçi olma gibi kavramlardan yola çıkarak başarılı bir girişimci tanımı oluşturunuz.

 1. îş planı, kurulması düşünülen ya da var olan bir işletmenin detaylarını içeren yazılı
  belgedir.
 1. îş planı işletmenin geleceğini değil, şu anki durumunu gösterir.
 2. îş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir.
 3. îş planı kurulması düşünülen işletmenin sahip olacağı vizyonun kâğıda dökülmesidir.
 4. îş planı girişimcinin yatırım sürecine geçmesine yardımcı olan bir araçtır.
 5. Bir proje planında finansal araştırma ile neler belirlenmeye çalışılır?
 6. îşletme kapasitesinin tespiti
 7. Makine ve teçhizatın seçimi
 8. Arazi, bina ve inşaat ile ilgili çalışmaların yapılması
 9. Ham madde ve yardımcı madde ile ilgili çalışmalar
 10. îşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması
 11. Bir proje planında ekonomik araştırma ile aşağıdakilerden hangisi belirlenmeye
  çalışılır?

  I. Piyasa araştırması ve talep tahmini

 12. îşletmenin kuruluş yerinin belirlenmesi
 13. îşletme kapasitesinin tespiti
 14. Makine ve teçhizatın seçimi

  V. Finansman kaynaklarının tespiti

  a) I ve II b) I, II ve III c) I,II, III ve IV d)IveV e) III ve IV

  ölçme ve değerlendirme

  4. Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardan biri değildir?

  1. Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlaması.
  2. Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle
   birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması.
  3. Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde
   oluşturmasında yardımcı olması.
  4. Amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması
   konusunda da ölçütler oluşturması.
  5. Tamamlanmış bir iş planının, girişimciye çalışma rehberi olma görevi yapması.

   Ç.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  6. İyi tasarlanmış bir iş planı, girişimcilere hangi konularda yardımcı olur?
  7. Bir işe başlamadan önce iş planı yapmak neden gereklidir?
  8. Fizibilite etüdü bölümlerinden olan teknik araştırmalar hangi çalışmaları kapsar?
  9. Bir projede bulunması gereken özellikler nelerdir?

   D. Aşağıda anahtar kavramların (her biri için 45 saniye süre) size çağrıştırdığı
   kelimeleri her satıra bir kelime gelecek şekilde yazınız. Daha sonra anahtar kavramlar
   için bulduğunuz kelimeleri içeren cümleler yazın.

  Çağrıştırdığı Kelimeler

  İş fikri

  Proje

  Fizibilite araştırması

  1. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmetleri üretmek ve sahibine kâr
   sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ekonomik birime    denir.
  2. İki veya daha fazla kişinin ticari bir amaca ulaşmak için emek ve sermayesini bir
   sözleşme ile birleştirerek oluşturdukları kuruluşa    denir.
  3. İki veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup
   ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve ana sermayesi
   belirli şirket türüne    şirket denir.
  4. Genellikle ticaret sektöründe çalışan, toptancılık, yarı toptancılık ve perakendecilik
   yapan işletmelere    denir.
  5. Limitet    şirket ortakları alacaklılarına karşı sınırlı sorumludurlar.    
  6. Anonim şirket ortakları alacaklılarına karşı sınırsız sorumludurlar.    
  7. İşletmelerin tek amacı kâr elde etmektir.    
  8. Anonim şirketlerin ortakları devlete kurumlar vergisi öder.    
  9. İşletmelerin, çevreyi koruma, vergi verme, kaliteli ürün satma vb. sorumlulukları,
   işletmelerin hangi amacını oluşturur?

   a) Satış gelirleri sağlama    b) Kâr sağlama    c) Sosyal sorumluluk

   d) Ekonomik sorumluluk    e)Varlığını sürdürme ve büyüme

  10. İki veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup,
   ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve ana sermayesi
   belirli şirket aşağıdakilerden hangisidir?

   a)Anonim şirket b) Limitet şirket c) Kolektif şirket d)Adi şirket e) Komandit şirket

   I. Üretim

  11. Yönetim
  12. Muhasebe
  13. Pazarlama

  V. Finansman

  1. Yukarıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarındandır?

   a) I ve II b)IIveIV    c) II, III ve IV d) II, III ve V e) II, III, IVveV

  2. Hizmet üreten işletmeler
  3. Mal üreten işletmeler
  4. Satıcı işletmeler
  5. Finans    kurumları, bankalar, turizm işletmeleri yukarıda verilen işletme türlerinden

  hangisi veya hangilerinin içinde yer alır?

  a)Yalnız-I b)Yalnız-II    c)Yalnız-III d) I ve III e) I, II ve III

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Ç. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  1. İşletmelerde tüzel ve gerçek kişilik kavramlarını nelerdir?.
  2. İşletmelerin devlete karşı yasal sorumlulukları nelerdir?
  3. Anonim şirket ortaklıklarının sorumlulukları nelerdir?
  4. Ticaret şirketleri nelerdir?

   D. Aşağıdaki kavramlar bulmacada yatay, dikey, çapraz ve tersten yazılı olarak
   verilmiştir. Bu kavramları bulmacada işaretleyiniz.

   ŞİRKET    LİMİTED KANUN BÜTÇE DERNEK KURULUŞ

   SERMAYE ANONİM TÜZEL KAMU    VAKIF    FAKTÖR

   KOMANDİT ORTAK ÖZEL YÖNETİM KOMANDİTE FİNANS
   KOLEKTİF HİSSE    İŞLETME YÖNETİCİ KURUM    ÖRGÜT

   EŞ GÜDÜM

  A

  U

  M

  A

  K

  E

  Y

  A

  M

  R

  E

  S

  E

  T

  K

  I

  ş

  I

  D

  N

  L

  O

  R

  G

  U

  T

  D

  E

  O

  E

  I

  L

  L

  M

  I

  T

  E

  N

  O

  Y

  E

  T

  L

  M

  R

  K

  O

  M

  A

  N

  D

  I

  T

  L

  T

  I

  E

  A

  K

  V

  O

  D

  O

  R

  T

  A

  K

  E

  i

  D

  K

  N

  E

  Q

  F

  Z

  D

  K

  Ö

  T

  M

  Z

  M

  N

  T

  O

  T

  Y

  U

  L

  M

  A

  U

  T

  L

  U

  I

  A

  I

  N

  E

  E

  Ö

  F

  N

  Ü

  N

  R

  K

  T

  L

  M

  F

  i

  S

  K

  ç

  N

  I

  M

  D

  U

  U

  A

  J

  O

  C

  M

  S

  X

  E

  T

  E

  K

  U

  Ü

  N

  L

  F

  K

  O

  J

  I

  L

  G

  N

  U

  T

  A

  R

  G

  A

  U

  N

  Z

  O

  H

  D

  Y

  M

  R

  B

  I

  V

  U

  ş

  K

  ş

  E

  i

  ş

  L

  E

  T

  M

  E

  X

  C

  W

  K

  E

  P

  L

  S

  N

  A

  N

  i

  F

  A

  D

  V

  i

  M

  q

  P

CEVAP VER