Gen-Kromozom Teorisi

0
3827

Gen-Kromozom Teorisi

Mendel tüm varsayımlarını, gen kavramını ve genlerin mayoz
sırasında yavru hücrelere geçiş mekanizmalarını bilmeden sade-
ce kontrollü biçimde yapılan çaprazlamalardaki fenotip analizle-
rine dayandırmıştır. Bu deneysel yaklaşımları modern genetikte
hâlâ kullanılmaktadır.

Mendel Yasaları’nın ortaya konulmasından sonra Sutton (Su-
ton) ve Boveri (Baveri) 1902 yılında mayozda kromozom hare-
ketlerinin kalıtım birimlerinin (günümüzde gen denilen birimler)
davranışlarıyla paralellik gösterdiğini ileri sürmüştür. Sutton,

genlerin yerlerini bulmak için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Yap-
tığı çalışmaların sonucunda genlerin kromozomlar üzerinde
bulunduğunu, bir karakterin kalıtımından en az iki genin so-
rumlu olduğunu ve bu genlerin iki ayrı kromozom üzerinde yer
aldığını açıklamıştır. Bu hipotez günümüzde Kromozom Teorisi
olarak bilinir. Daha sonra birkaç organizma ile yapılan genetik
çalışmalar belirli genlerin bağımsız açılım ilkesine göre aktarıl-
madığını, bu genlerin birbirlerine bağlı olarak ayrıldığını ortaya
çıkarmıştır. Daha ileri çalışmalar, bu genlerin aynı kromozomla-
rın bölümleri olduğunun ve bunların gerçekte tek bir birim ola-
rak aktarıldığını göstermiştir. Birçok kromozomun çok sayıda
genden meydana geldiğini artık biliyoruz. Aynı kromozom üze-
rinde bulunan genler mayoz sırasında parça değişimi dışında
bağımsız olarak ayrılamazlar. Bu genlere bağlı genler denir.

 

 

CEVAP VER