Geleceğin ekonomisi nasıl olacak?

0
652

Dünya ülkelerindeki farklı demografik oluşum-
lar, teknolojik yenilikler, uluslararası ticaretin ve
mali sistemin serbestleştirilmesi ve yerel reform-
lar, dünya ekonomisindeki değişikliklerin itici
gücünü oluşturmaktadır. Uluslararası birçok
kuruluşun kendileri ve dünyanın geneli için yap-
tıkları ya da tasarladıkları projeler vardır. OECD
tarafından, 2000’li yılların başında bir “Bağlantılar
Projesi” tasarlanmıştır. Bu proje, bir yandan ülke-
ler için yüksek büyüme hızları öngörürken diğer
yandan da önümüzdeki 25 yıl içerisinde farklı
ülkelerin ekonomilerinin birbirlerinden nasıl et-
kileneceğini ortaya koyacaktır.

Yapılan değerlendirmelere göre temel ham
maddelerin özellikle de doğal kaynakların üreti-
minde büyük bir artış öngörülmemektedir. Bu

nedenle yüksek büyüme oranları küresel ticaretteki gelişmelerle, yerel reformlarla ve yatırım serbestisiyle
etkileşime girerek dünyanın büyük bir bölümünde verimlilik artışına yol açacaktır. Böylelikle yaşam stan-
dardında bir iyileşme görülecektir. Dünyanın farklı ülkelerindeki politik yaklaşımlar ve var olan potan-
siyeller göz önüne alındığında dünya ekonomisinde geçen çeyrek yüzyılda ulaşılan yıllık % 4,5’lik büyüme
oranının % 6,7’ye çıkacağı tahmin edilmektedir.

Serbest ticaretin geliştirilmesi, iletişim ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi, sermayenin uluslararası alan-
da hareketliliğinin artması ekonomik kaynakların gelecekte daha fazla dışa açılmasına yardımcı olacak-
tır. Ticaret hacminin dünya gayrisafi millî hasılasının % 30’unu oluşturduğu 1995 yılı ile karşılaştırıldığın-
da 2020 yılında 1,5 kat artarak % 45’ini oluşturması beklenmektedir.

Yüksek oranlı büyümeye paralel olarak, tarım üretimi önümüzdeki 25 yıl içerisinde hızlı artışını
sürdürecektir.Tarım ürünlerinin ticaretindeki gelişmeye bağlı olarak artan gıda maddesi talepleri Çin,
Hindistan gibi büyük ekonomilerce karşılanacağı tahmin edilmektedir.

Küreselleşme hareketleri, geleceğin ekonomik yapısını büyük oranda değiştirecektir (Tablol). İletişim
teknolojisinin gelişmesi çok geniş ve karmaşık bir uluslararası ticaret ağı oluşturmaktadır (Fotoğraf 4 ).
Ticari örgütlenme artacak, dünya büyük bir pazar hâline gelecektir. En iyi ve en ucuz malı en hızlı şek-
ilde, tüketicilere ulaştıran ülkeler ve firmalar bu ticari sisteme uyum sağlayacaktır. Bunu sağlayamayan
ülkelerde ise bu küreselleşmeye bağlı olarak işsizlik ve fakirlik artacaktır.

Geleceğin Ekonomisi

Tablol: Günümüzün ve geleceğin ekonomik unsurlarının bazı özelliklerini gösteren tablo

Değişim Unsuru

Günümüz Ekonomisi

Geleceğin Ekonomisi

Sektörel Yapı

Tarım ve Sanayi Sektörü Ağırlıklı

Hizmet Sektörü Ağırlıklı

Üretim ve Rekabet Alanı

Ulusal

Global(Küresel)

Üretim Organizasyonu

Kitlesel Üretim

Tam Zamanında Üretim

Büyümeyi Belirleyen Faktörler

Sermaye, İş Gücü

Yenilik, İcatlar ve Bilgi

Teknolojiyi Belirleyen Faktörler

Makineleşme

Dijitalleşme

Gerekli Eğitim

Mesleki Diplomaya Yönelik

Yaşam Boyu Öğrenim

İş Gücünün Yapısı

Kalifiye veya Tek Alanda Uzman

Bilgi, Tecrübe ve Çok Yönlü Beceri Sahibi, Yenilikçi

CEVAP VER