Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) amaçları

0
146

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan “Paris Sözleşmesi”ne
dayanılarak kurulan teşkilat, savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın
“Marshall Planı” çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla
1948 yılında kurulan “Avrupa Ekonomik îş Birliği Örgütü”nün
(OEEC) yerini almıştır. Önceleri “Avrupa İktisadi îş Birliği Örgütü”
(OEEC) adı altında, “Marshall Planı”nın uygulanmasını
kolaylaştırmak amacıyla kurulan bu örgütün adı, 30 Eylül 1961′ de
Ekonomik îş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) şeklinde
değiştirilmiştir.

Merkezi Paris’te olup aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
30 üyesi vardır.

 

Teşkilatın Amaçları

 • Finansal istikrarın eş zamanlı olarak korunduğu üye ülkeler ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde
  halkın yaşam standardının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikalara destek
  ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması

 • Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eş güdümlü gelişmenin
  desteklenmesi

 • Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya
  ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi

  OECD’ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda,
  demokrasi, insan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık ile açık pazar ekonomisi çerçevesinde istikrarlı
  gelişimi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir. Bu ilkeler aynı zamanda, yukarıda belirtilen
  amaçların gerçekleştirilmesine de hizmet eder. OECD, bir taraftan bu ilkelerin üye ülkelerde
  güçlendirilmesine katkı sağlarken diğer taraftan da örgüte üye olmayan ülkelerde ilkelerinin tanıtımını yapar.


 

CEVAP VER