Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 9. Sınıf soruları

0
339
 1. ÜNİTE : İNSAN VE DİN

 

 

Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız.

 1. İnsanın inanmasında etkili olan faktörler nelerdir? Yazınız.
 2. Dinin fıtri olması ne demektir? Açıklayınız.
 3. “Tevhit” inancının nitelikleri nelerdir? Belirtiniz.
 4. Din insan hayatına nasıl anlam katar? Açıklayınız.
 5. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 6. Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?
  1. Monoteizm    B) Satanizm    C) Politeizm
  2. Ateizm    E) Putperestlik
 7. Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancıyla bağdaşmaz?

  A) Tanrı, kendisine ibadet edilendir.    B) Tanrı’nın gücü sınırlıdır.

  C) Tanrı birdir.    D) Evreni yaratan Tanrı’dır.

  1. Tek tanrı inancının özünü tevhit oluşturur.
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dinin insan hayatındaki yerini göstermez?
  1. Din insanlar arasında merhamet, sevgi ve barış duygularının ortaya çıkmasını sağlar.
  2. Dinî değerler toplumların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarına katkı sağlar.
  3. Din insanı yersiz korkulardan ve bencil duygulardan uzaklaştırır.
  4. Din insanın yüce bir varlığa inanıp sığınma ihtiyacını karşılar.
  5. Din insanı bağnaz ve hoşgörüsüz yapar.

 9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.

  (müşrik, akıllı, düşünen, ahiret, monoteizm)

 10. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliği    ve    olmasıdır.
 11. İslamiyetten önce Mekkelilerin büyük çoğunluğu birden çok tanrıya inandıkları için     olarak isimlendirilmişlerdir.
 12. Dindeki    inancı, insanın hayatını düzene koymasını, dünyanın zorluk ve

  sıkıntılarına karşı sabırla direnmesini sağlar.

  Ç. Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz.

  (… ) Toplum hayatında din önemli bir yer tutar.

  (…) İnsanın diğer canlılardan bir farkı da yaptıklarından sorumlu olmamasıdır. (…) Din insan hayatını hem kolaylaştırır hem de anlamlı kılar.

  (…) Monoteizme göre evren ve evrendeki olaylar tesadüfen meydana gelmiştir.

   

  2. ÜNİTE: TEMİZLİK VE İBADET

  Aşağıdaki şemayı tamamlayınız.

  MANEVİ

 13. Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız.
 14. İslam’a göre hangi davranışlar ibadet sayılır? Söyleyiniz.
 15. İnsanı ibadet etmeye yönelten etkenler nelerdir? Belirtiniz.
 16. Mekân ve çevre temizliği, İslam dini açısından niçin önemlidir? Açıklayınız.
 17. İbadetler temizliğe nasıl katkıda bulunur? Örnekler veriniz.
 18. Maddi ve manevi temizlik niçin bir bütün olarak görülmelidir? Açıklayınız.
 19. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 20. A şağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  1. Namaz kılmak    B) Selam vermek

   C) Oruç tutmak    .    D) Zekât vermek

   E) Hacca gitmek

 21. Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin amaçları arasında yer almaz?

  A) Cennete gitmek C) Allah’ın rızasını kazanmak E) İnsanların beğenisini kazanmak

   

   

   

   

   

 22. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir?

  A) Hacca gitmek    B) Zekât vermek

  C) Sadaka vermek    D) Oruç tutmak

  E) Namaz kılmak

 23. Aşağıdakilerden hangisinde teyemmüm ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
  1. Suyun bulunamadığı durumlarda yapılır.
  2. Hem abdest hem de boy abdesti yerine geçici olarak yapılır.
  3. Sadece suyun bulunması teyemmümü bozar.
  4. Abdestle yapılabilen bütün ibadetler teyemmümle de yapılabilir.
  5. İslam dininin sağladığı bir kolaylıktır.
 24. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

  A) Kolları yıkamak    B) Yüzü yıkamak

  C) Başı mesh etmek    D) Ağzı ve burnu yıkamak

  E) Ayakları yıkamak

  Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.

  (farz, gusül, tövbe, iman, ibadet)

 25. İslam’a göre insan hata ve günahların sebep olduğu manevi kirlerden    ederek

  arınır.

 26. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi yapılması zorunlu olan ibadetlere     ibadetler

  denir.

 27. Ağzı, burnu suyla temizlemek ve bütün bedeni, hiç kuru yer bırakmaksızın yıkamaya     denir.
 28. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan bütün iş ve davranışlara     

  denir.

  3-ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

 29. Aşağıdaki tarih şeridinde noktalı yerleri doldurunuz.
 30. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
 31. Mekkelilerin Hz. Muhammed’e karşı tutumları nasıl olmuştur? Yazınız.
 32. Akabe Biatları’nın İslam dini için önemi nedir? Belirtiniz.
 33. Suffa’nın, İslam dininin yayılmasına katkısı nasıl olmuştur? Yazınız.
 34. Veda Hutbesi’nin içerdiği evrensel prensipler nelerdir? Açıklayınız.
 35. Hz. Muhammed, İslam dinini yaymak için neler yapmıştır? Söyleyiniz.
 36. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 37. Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?

   

   

   

   

   

  1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in “Medine Sözleşmesi”yle ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir?
  2. Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak
  3. Medine’yi birlikte savunmak
  4. Mekke’ye geri dönmek
  5. Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak
  6. Medine’de hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturmak
 38. Aşağıdakilerden hangisi 27 Ramazan 610’da gerçekleşmiştir?
  1. Hz. Muhammed’in doğumu
  2. Müslümanların Medine’ye hicret etmesi
  3. Kur’an’ın indirilmeye başlanması
  4. Peygamberimizin evlenmesi
  5. Miraç mucizesinin gerçekleşmesi
 39. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından değildir?
  1. İslam’ın yayılmasını sağlamıştır.
  2. Mekkeliler, Müslümanlarla bir daha karşılaşmamışlardır.
  3. Müslümanlar, müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuştur.
  4. Peygamberliğin “Mekke Devri” sona ermiş, “Medine Devri” başlamıştır.
  5. Hicret, Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
 40. Peygamberimiz ve Müslümanlar ilk cuma namazını nerede kılmışlardır?

  A) Medine B) Mekke C) Ebva D) Taif    E) Kuba

 41. Müslümanların Medine’de ilk eğitim-öğretim gördükleri yer hangisidir?

  A) Kâbe    B) Darü’l- Erkam C) Suffa

  D) Mescid-i Haram E) Darü’n- Nedve

  Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile dol

  durunuz.

  (Hilfu’l-Fudul, ensar, muhacir, emin, Akabe, Veda Hutbesi, Alak)

 42. Dinleri uğruna Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara    , Müslümanları karşılayıp onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ise    denir.
 43. Hz. Muhammed yirmi yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların hakkını korumak için kurulan     topluluğuna katılmıştır.
 44. Mekkeliler Hz. Muhammed’e dürüstlüğü ve güvenilirliğinden dolayı    demişlerdir.
 45. Cebrail tarafından Hz. Muhammed’e bildirilen ilk ayetler    suresinde yer al

  maktadır.

 46. Hz. Muhammed’in 632 yılında Arafat’ta Müslümanlara yaptığı son konuşmaya    

  denir.

 47. Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz.

  (…) Hz. Muhammed döneminde yaşamış, onu görmüş ve ona inanmış Müslümanlara sahabe denir.

  (…) Müslümanlar ilk olarak Medine’ye hicret etmişlerdir.

  (…) Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın İslam’ı kabul etmesi Müslümanlara büyük moral ve güç vermiştir.

  (…) Hz. Muhammed Medine’ye hicretinden sonra ilk iş olarak yabancı ülkelere davet mektupları göndermiştir.

   

   

   

   

   

   

CEVAP VER