Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım-Zamir

0
323
 1. Ses tonunuzun duygularınıza göre değişip değişmediğini söyleyiniz.
 2. Osmanlı ordusunda mehter takımının kuruluş amacını araştırıp defterinize yazınız.
 3. Şiir okunurken fon müziklerinin kullanılması şiirin anlatım gücünü nasıl etkiler?
 4. Duygularınızı ifade ederken daha çok hangi anlatım türlerini kullandığınızı belirtiniz.
 5. “Güneş bugün 7.15’te doğdu.”

  “Güneş sabahın erken saatlerinde bulutları yırtarak insanlığa yeniden gülümsedi.”

 • Yukarıdaki cümlelerin ikisi de aynı olayı mı anlatıyor?
 • Bu cümlelerin hangisinin duyguları harekete geçirmede daha etkili olduğunu belirtiniz.
 • Okuyucuyu coşturan, heyecanlandıran metinler bulup sınıfta okuyunuz. Okunan metinlerle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz. Coşku ve heyecana bağlı oluşturulmuş bu metinlerin ortak özelliklerini tespit ederek sonuçları tahtaya yazınız.
 1. “Bülbül” şiiriyle ilgili araştırmanızın sonucunu arkadaşlarınızla paylaşınız.
 2. “Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım.” dizesinde altı çizili kelimeler şairin ruh hâlini yansıtmaktadır. Siz de şiirde duygu ve çağrışım değeri olan (heyecan, mutluluk veya mutsuzluk ifade eden; dinî duyarlılık, derin düşünce, yüceltme gibi hâlleri dile getiren) söz ve söz öbeklerinin altını çiziniz.
 3. Şiirdeki imgeleri bulup bu imgelerin özelliklerini defterinize yazınız.
 4. Şairin etkili bir anlatım için hangi ahenk unsurlarını kullandığını açıklayınız.
 5. Şiirde “ben” kelimesiyle kimin duygularının dile getirildiğini söyleyiniz.
 • “Bülbül” şiirinde isim olmadıkları hâlde isimlerin yerini kişi, belirsizlik, soru ve işaret yoluyla tutan kelimelerin altını değişik renkteki kalemlerle çiziniz.
 • Metinde bu kelimelerin kullanılma nedenlerini açıklayınız.

“Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!” dizesinde “tırmanmak” fiili ilk anlamı dışında kullanılmıştır.

 • Siz de “Bülbül” adlı şiirden ilk anlamı dışında kullanılan kelimelere başka örnekler bulunuz.
 1. metin

  YOK GİBİ YAŞAMAK

  Beni bu kentten kurtar beni yalnız ko git beni.

  Arıyorum arıyorum o ilk çağ ırmaklarında sedef ellerini.

  Susmam seni ürkütmesin içimde çağlar var bilmelisin.

  Katı bir yalnızlık bu, bilmelisin.

  Kaçmam, kendimi bulmam, ben senden yoksunum, iyi bilmelisin

  Şu yalnızlık çıkmazında önümde niye sen varsın?

  Niye her şey bir anda kayıyor, ben kayıyorum.

  Kalbim niçin bu kadar yabancı, sen niye yoksun?

  Bir sam yüklü geceleri içimden atamıyorum.

  Niye bunları bir anda unutamıyorum?

  Hadi tut elimden gök gibi, ölü gibi yalnızım.

  Erdem BAYAZIT

 • Metinden sizin için duygu ve çağrışım değeri olan kelimeleri bulunuz. Bu kelimelerin sizde uyandırdığı duyguları ve çağrışımları sınıfla paylaşınız.
 • Lirik anlatım kullanılarak oluşturulmuş “Bülbül” ve “Yok Gibi Yaşamak” adlı metinlerin ortak özelliklerini belirleyip tahtaya yazınız.
 • Metinlerde geçen zamirleri ve bu zamirlerin hangi isimlerin yerine kullanıldığını belirleyip defterinize yazınız.
 1. metin

YABAN

Kaç defa elime bir sopa alıp    önüme katarak kendi ormanlarına doğru sürmek arzusunu duy

dum. Fakat sağ kolum yoktu.

Onun için değil midir ki     aralarında dolaşırken kaba kaba sırıtırlardı ve sağ tarafımda bir boş

torba gibi sallanan yenimle oynamaya kalkışırlardı. Sonra bu yeni, sallanıp durmasın diye uçlarından bükerek cebime soktum. O gün bu gündür, hâlâ öyle dolaşırım.

Lakin bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil… Hâlbuki burada, isterdim ki farkında

olsunlar. Zira sağ kolumu, ben      için kaybettim. İstanbul’da zilletim olan şey, burada şerefimdir.

Hatta ilk günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna rasgeldik mi hemen sağ yanımı çevirirdim. Hele yeni yetişen delikanlılarla genç kızlara ne yapıp yapıp mutlaka bu noksanımı hissettirmeye çabalardım.     , benim son süsüm, son şuhluğum, son çalımımdı. Beş on gün içinde o da gitti. Sağ kolumun yokluğu,     takdirini celbetmek şöyle dursun hatta merhametini bile uyandırmadı. Acaba niçin? Bunu

sonradan anladım: Zira burada sakatlık hemen herkese mahsus bir hâl gibidir.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

 • Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki zamirleri getirerek zamirlerin metnin anlamını nasıl etkilediğini söyleyiniz.

  (ben, kimsenin, bunları, onlar, bu)

 • Zamirlerle tamamlanan metinde anlam yönünden ne gibi değişiklikler olduğunu açıklayınız.
 • “Bülbül”, “Yok Gibi Yaşamak” ve “Yaban” metinlerindeki zamirleri tabloya göre gruplandırınız.

  Şahıs (Kişi) Zamiri İşaret Zamiri Belgisiz Zamir Soru Zamiri

  Teklik

   

  Çokluk

   

   

   

 • Zamirlerin niçin bu şekilde sınıflandırıldığını tartışarak belirleyiniz.
 • “Yaban” metnindeki “burada” zamiri önceki cümlede geçen “köy” kelimesinin yerine kullanılmıştır. Metindeki diğer zamirleri de bu yönüyle inceleyerek cümleler arasında kurulan ilgilerde zamirlerin nasıl bir işlevi olduğunu söyleyiniz.
 • “Sen, Ben, O!..” ve “Dünyanın Bütün Çiçekleri” metinlerindeki şahıs zamirlerini, tekil ve çoğul olma durumlarına göre gruplandırarak defterinize yazınız.
 • Bu şahıs zamirlerinin yerine karşıladıkları isimleri kullanarak metinleri yeniden okuyunuz.
 • İki metni karşılaştırarak isimlerin yerine zamirlerin kullanılma sebeplerini söyleyiniz.
  • Şiirdeki şahıs zamirlerini bulup defterinize yazınız.
 • Şiirde geçen “kendi” dönüşlülük zamirlerinin altını çizip bu zamirlerin hangi ismin yerine kullanıldığını söyleyiniz.
 • “Kendi” dönüşlülük zamiri ile şahıs zamirinin bir arada kullanılmasının, cümlenin anlamını nasıl etkilediğini açıklayınız.
  • Dönüşlülük zamirini ikileme şeklinde veya pekiştirme anlamıyla birer cümlede kullanınız.
 • “Ben” ve “sen” şahıs zamirlerinin anlamı bazen “biz” ve “siz” şahıs zamirleriyle sağlanır. Bu kullanımın sebebini örnekler vererek açıklayınız.

  Bir gün gelir de unuturmuş insan, En sevdiği hatıraları bile.

  Bari sen her gece yorgun sesiyle, Saat on ikiyi vurduğu zaman,

  Beni unutma.

  Çünkü ben her gece o saatlerde, Seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm.

  Sen de karanlığın sustuğu yerde, Beni unutma.

 1. metin

BİZİM MEMLEKET

İçimden tanırım ben o illeri Onlar ki zahirde viran olurlar. Ardıçlı dağları, çamlı belleri Aşanlar Şirin’e hayran olurlar.

Dökülür köpüklü sular yarından, Baharlar yaratır kışın karından, İçenler sihirli pınarlarından Şöyle bir silkinir ceylan olurlar.

Orada yaşayan erlerin içi Bir tasta yoğurur derdi, sevinci. Onlar ki sabansız, tarlasız çiftçi; Davarsız, kavalsız çoban olurlar…

Başı boş kırlara salar tayını, Elinden düşürmez okla yayını, Aklına getirmez zafer payını Memleket yolunda kurban olurlar.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

 1. “Beni Unutma” ve “Bizim Memleket” şiirlerinde şairlerin kime seslendiğini söyleyiniz.
 2. “Bizim Memleket” şiirinde işlenen vatan sevgisi teması “Bülbül” şiirinde nasıl ele alınmıştır?
 • Şairlerin aynı duyguyu farklı farklı yorumlamalarının sebeplerinin ne olabileceğini anlatan kısa bir metin yazıp sınıfta okuyunuz.
 1. Bu mu? Bu has bahçedir Bu mu? Bu has gümüştür Bu mu? Bu has ekmektir Bunlar göz pınarları Bunlar göz yaylası kan çanağı Güneş yanığı gül döğmesi Kâğıt ve kalem Akıl ve yürek Bu mu?

  Özdemir İNCE

 • Yukarıdaki metinlerde geçen işaret zamirlerini ve işaret sıfatlarını bulup defterinize yazınız.
 • İşaret zamirlerinin işaret sıfatlarından farkını söyleyiniz.
 • Aşağıdaki kelimeleri işaret sıfatı ve işaret zamiri göreviyle cümle içinde kullanınız.

  Bu

  İşaret zamiri :    

  İşaret sıfatı :    

  Şu

  İşaret zamiri :     

  İşaret sıfatı :     

  O

  İşaret zamiri :     

  İşaret sıfatı :     

  Böyle

  İşaret zamiri :    

  İşaret sıfatı :    

 • İşaret sıfat ve zamirlerini kullanarak lirik anlatımın özelliklerini yansıtan bir metin oluşturunuz.
 • Aşağıdaki, dizelerde geçen “o” ve “onlar” zamirlerinin bir insanın mı yoksa insan dışındaki bir varlığın mı yerini tuttuğunu belirtiniz.

  Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim;    — Yarın küçük, gidecek yalnız; öyle mi balığa?

  Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm.    — O gitmek istedi; “Sen evde kal!” diyor…

  Bedri Rahmi EYUBOĞLU    Tevfik FİKRET

  Arkada bir su devrile devrile akıyor.

  Rastgele bir ağaca soruyorum,

  Bir şey var sanki onu soruyorum.

  Değil orda diyor, belki biraz daha ilerle.

  Cemal SÜREYA

 1. İDEALİ BULAMADIĞIM ZAMAN

  Bir uçurum gibi büyüyen sükût; hayattan, ışıktan, ümitten kopuş… Nihayet gönlüme baharı getiren sesiniz. Kırık bir tekne, karanlık bir deniz. Ufukta siz olmasanız hayat denen bu yolculuk; bu rezil, bu pespaye, bu komik sürükleniş dayanılmaz bir çile olurdu. Yeniden kendimi buldum mektubunuzda, ömrümün en kederli anları sizi kaybettiğimi sandığım anlardı: Şubat’ın ilk günleri, Ankara. Gök kubbenin bütün yıldızları başımda parçalandı ve güneş kahkahalar atarak uzaklaştı ufkumdan ve gece, ıslak, yağlı, isli bir gece bütün benliğimi bir ahtapot gibi kucakladı. Kimsiniz? Otuz yıldır gördüğüm rüya. Artık benim için yol üçe ayrılmıyor. Şehzadelerin karşısına çıkan yol iki: Ölüm veya …

  Mektubunuz rüyada duyulan dost sesler gibi: Fırtınalar diniyor, yaralar kapanıyor ve insan yaşadığını anlıyor. Sizi kaybettiğim zaman yani sizde rüyamı, sizde ideali bulamadığım zaman dünyam kör bir kuyuya benziyor: Yılanların ıslık çaldığı, lağım kokan kör bir kuyu. Güzel yazıyorsunuz. Çünkü kaleminize ilham veren Eros’un ta kendisi. Bütün ruhunuz konuşuyor, hayatın dile gelişi gibi bir şey. Siz yaprak yaprak açılan bir kitapsınız, benim keşfettiğim bir kıta: Cemilanya. Sizi küçük görmektense gözlerimi bin kere feda etmeye razıyım. Benim ezelî melikem. Elest bezminden nişanlım.

  … Mektubun bir büyü gibi bulutları dağıttı. Yarı yarıya iyileştim, bir yenisi tekrar beni Zaloğlu Rüstem’e çevirir. Sensiz sıhhat neye yarar? Neden dinç olacakmışım?

  Cemil MERİÇ

 2. Yazar metinde kişisel duygularını mı genel duyguları mı dile getiriyor?
 3. Metnin temasını bularak cümlelerin bir araya gelmesinde temanın önemini açıklayınız.
 4. Metinde ismin yerini soru yoluyla tutan kelimelerin altını çiziniz.
 • Hazırlıkta getirdiğiniz metinlerle “İdeali Bulamadığım Zaman” metnini öyküleyici, betimleyici ve lirik anlatımın özellikleri bakımından karşılaştırınız. Sonuçları tahtaya yazınız.
 • Coşku ve heyecana bağlı anlatımın daha çok hangi metin türlerinde kullanıldığını belirleyip defterinize yazınız.
 • Lirik anlatımla oluşturulmuş metinlerde dilin hangi işlevinde kullanıldığını söyleyiniz. Belirlediğiniz işlevlere örnek cümleler bularak bunları defterinize yazınız.
 1. ANKARA

  “Bereket yol tenha değildi. Sağdan soldan kimi şehre kimi Çubuk’a doğru yürüyen köylüler geçiyordu. Yağız bir eşek üstünde ak sakallı bir ihtiyar, karısı ardından, pabuçlarını eline almış yayan gidiyordu. Bir yol dönemecinde uzunca bir kağnı dizisine rastgeldiler. Bu kağnıların yüzü şehre yönelikti ve o kadar yavaş ilerliyorlardı ki yürüyüp yürümedikleri ancak gıcırtılarından belli oluyordu. Selma Hanım, bunlardan her birinin bir top mermisi taşıdığını gördü. Her birinde bir tek mermi… Ve bazısının üstüne uykuya dalmış bir çocuk gibi yorgan örtülmüştü. Bunları çeken mandalar o kadar zayıftı ki kalça kemikleri nerede ise derilerini bir burgu gibi delecekti.”

  Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

  KÜÇÜK AĞA

  “Kasabada yalnız yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı. Dört yıldır dükkânlarla, bağlarla, bahçe ve torbalarla yalnız onlar uğraşıyor, her şeyin verimi de ona göre düşüyordu.

  Aylardan beri her ev kocaman bir göz olmuş, yollara dikilmişti. Her evin beklediği biri vardı, bir yavuklu, bir koca, bir oğul, bir ağa veya dayı…

  Kimi hastanesinden kimi dağılan kıtasından kimi esaretten gelecekti. Nasıl geleceklerdi? Hangi beden ve ruhla geleceklerdi? Bunu düşünen veya düşünmeye cesaret eden yoktu; geleceklerinin, gelmelerinin muhtemel olduğunu bilmek yetiyordu. Sonra gelmeleri gerekti, şarttı artık. Yoksa pırıl pırıl Akşehir kendi üzerine kapanan bir mezar olup çıkardı. Buna az bir şey kalmıştı.”

  Tarık BUĞRA

  HAVUZ BAŞI

  “Herkes geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu.

  Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı. Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte yalnız başıboşlar mı oturur?”

  Sait Faik ABASIYANIK

 • “Ankara”, “Küçük Ağa” ve “Havuz Başı” metinlerinde, hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirleri bulup altını çiziniz.
 • Bu belgisiz zamirlerin ifadeye nasıl bir anlam kazandırdığını belirtiniz.
 • “Bir gece yarısı birini uyandırmak gerektiyse o beni uyandırdı, ben de onu.” cümlesinde “bir ” kelimesi belgisiz sıfat, “birini” kelimesi ise zamirdir.

  Siz de metinlerden belgisiz sıfatları bulup belgisiz zamirlerle karşılaştırarak aralarındaki farkı belirtiniz.

 1. RINDLERIN AKŞAMI

  Ya aşk içinde harab ol, ya şevk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül.

  Yahya Kemal BEYATLI

 • “Rindlerin Akşamı” adlı şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz.
 • Şiirdeki ahenk ögelerini defterinize yazınız.
 • Ahenk ögelerinin ve ses akışının şiirin duygu atmosferine katkısını tartışarak belirleyiniz. Tartışma sonuçlarını tahtaya yazınız.

■ Aşağıdaki cümlelerde bulunan belgisiz sıfat görevindeki kelimeleri belgisiz zamir olarak, belgisiz zamir görevindekileri de belgisiz sıfat olarak cümle içinde kullanınız.

Belgisiz Zamir

Belgisiz Sıfat

 

Hiçbir oyuncuyu beğenmedim.

 

Birkaçı kenarda oturmuş, oyun oynuyorlardı.     

 

Bazı insanların değişmez prensipleri vardır.

 

Sözlerin hiçbiri kulağına girmiyordu.     

 

Kimi çocuklar annesinden ayrılmaz.

 

Başka sorun istemiyorum.

 

Çuvaldakilerin birazı döküldü.


. ETKİNLİK

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

Her yıl biraz daha benimsediğim.

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar.

Nerde ne zaman bu hava çalınsa,

Hoş geldi geçmişteki güzel günler.

Nereye gidersen git günlük tasa,

Bırak biraz da şad olsun gönüller.

İçimi titreten bir sestir her gün.

Saat her çalışında tekrar eder:

Ne yaptın tarlanı, nerde hasadın?

Elin boş mu gireceksin geceye?

Bir düşünsen yarıyı buldu ömrün.

Gençlik böyledir işte, gelir gider.

Cahit Sıtkı TARANCI

Bırak her şeyi nereye gidiyorum?

Neler geçmişti aklımdan nedendi ağladığın, neydi güldüğün?

Ah, nasıldı yaşamak?

Ziya Osman SABA

 • Yukarıdaki metinlerde kullanılan soru zamirlerinin altını çiziniz.
 • Soru zamirlerinin yerlerine bir isim getirilip getirilemeyeceğini sınıfça tartışarak belirleyiniz.
 • Bu zamirlerin cümleye nasıl bir anlam kazandırdığını söyleyiniz.
 1. SEN, BEN, O!..

  Her ben, dolaylı bir şekilde bir seni anlatış, bir senden yakınıştır. Çünkü benim yerim seninle onun arasındadır.

  Ve o değildir bana yakın olan, sensin.

  Ben, ben olsam dil bilgisi kitaplarındaki tekil şahıs zamirlerini Şu sıraya göre düzenlerdim:

  Sen, ben, o!

  Başta sen gelir çünkü ben diye bir şey yok sen olmadıkça.

  Her ben, ben’liğini sen’le anlar.

  Behçet NECATİGİL

 • “Sen, Ben, O!..” adlı şiirde içinde zamir bulunan kelime gruplarını tespit ediniz.
 • Zamirlerin bu kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklayınız.
 • Tablodaki kelimeleri sıfat ve zamir görevlerinde cümle içinde kullanınız.

  Soru Zamiri Soru Sıfatı

  Hangi

   

  Ne Kadar

   

  Kaç

   

   

 

 • “5N 1K” olarak bilinen “ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim” kelimelerini cümlede kullanınız.
 • Bu kelimelerden hangilerinin soru zamiri olarak kullanılabileceğini belirtiniz.
 • Aşağıdaki tabloda verilen kelimeleri soru sıfatı ve soru zamiri görevinde cümlede kullanınız.

Kimi

 

Sıfat:

 
 

Zamir:

   

Öteki

 

Sıfat:

 
 

Zamir:

   

Bazı

 

Sıfat:

 
 

Zamir:

 

 

 1. ■ Farklı zamir türlerini kullanarak bir paragraf yazınız.

  Ölçme ve Değerlendirme

  1. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
 • Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok    anlamında kullanır.
 • Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda dilin daha çok     işlevi kullanılır.
 • “Bu, şu, o, hangi, kaç, birkaç, bazı vb.” kelimeler bir isimden önce gelip onu nitelerse     , bir

ismin yerine kullanılırsa    dir.

 • Sıfat ve zarflar çekim eki alınca genellikle    veya    dönüşür.
 1. Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
 • Zamir, insan isimlerinin yerini kalıcı    olarak tutan kelimedir.    (    )
 • Şahıs zamirleri isim çekim eklerinin    tamamını alabilir.    (    )
 • Zamirlerle isim tamlaması oluşturulabilir.    (    )
 • Bir soru kelimesi çekim eki almışsa    kesinlikle soru zamiridir.    (    )
 • Birer işaret zamiri olan “bunlar, şunlar, onlar” kelimeleri işaret sıfatı olarak da kullanılabilir. (    )
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri pekiştirme görevinde kullanılmıştır?

  A) Kendi düşen ağlamaz.    B) Zorlukları sen kendin yenmelisin.

  C) Kendim ettim, kendim buldum.    D) Kendisini her türlü korkudan uzak tutardı.

  E) Her gün aynada kendi güzelliğini seyrederdi.

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?

  A) Bu adresi size kim verdi?    B) Burada kaç apartman var?

  C) Kaçıncı katta oturuyorsunuz?    D) Bize ne zaman geleceksiniz?

  E) Evi nasıl buldunuz?

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” kelimesi zamir görevinde kullanılmıştır?

  A) Bu evlerin yapımına geçen yıl başlandı.    B)    Bu    sonbahar oldukça uzun sürdü.

  C) Bu romanı severek okuyorum.    D)    Bu    senin ikinci yanlışın.

  E) Bu sorun onu sürekli rahatsız ediyor.

 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirdir?

  A) Bunu yapan olsa olsa Ali’dir.    B)    Bu    yıl şampiyonluk bizimdir.

  C) Ayşe, bizim sınıfın en çalışkanıdır.    D)    O,    iki ödüllü bir romancıdır.

  E) Üç yıldır bu okulun öğrencisidir.

 1. Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” romanından alınan aşağıdaki cümlelerde kullanılan zamirlerin altını çizerek bu zamirlerin çeşitlerini cümlelerin karşısındaki noktalı yerlere yazınız.
 • Her kim olursa olsun, kimsenin ne düşündüğünü umursamaz bir hâl alıvermişti. (    )
 • Burada insanın canını sıkan şey nedir, biliyor musun? (    )
 • Yalnız buradakilerin kılığı kıyafeti ötekilerden daha düzgünceydi. (    )

  ■ Yerin dibinden çıkar gibi karşıma çıkar: Bu adam kim, bu adam nerede idi, ne gördü? (    )

 1. Daha çok hangi metin türlerinde coşku ve heyecana bağlı anlatımdan yararlanılır?

Coşku ve heyecana bağlı anlatımla öyküleyici anlatımı karşılaştırınız.

CEVAP VER