ATATÜRK’ÜN GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİDÜŞÜNCELERİ VE ÖNERİLERİ

0
919
  1. Atatürk’ün girişimciliğini öne çıkaran en önemli gösterge nedir? Tartışınız.
  2. Atatürk inkılaplarından hareketle Atatürk’ün girişimcilik yönünü değerlendiriniz?


 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında (1923-1932) özel sektör eliyle kalkınma politikası uygulan-
mıştır. Bu politika çerçevesinde özel sektörü (müteşebbis sınıfı) geliştirici birtakım teşvikler
uygulamaya konulmuştur. Atatürk, özel teşebbüsün ülke ekonomisine faydalı olacağına
inanmıştır.

Bir röportajda, Atatürk’ün baştan beri özel teşebbüsü esas tuttuğunu ve ölünceye kadar bu
prensibi uygulayacağını belirtmiştir.” …Memleketimizde birçok milyonerlerin hatta
milyarderlerin yetişmesine çalışacağız.” şeklindeki sözleri Atatürk’ün özel teşebbüs
hakkındaki düşüncelerini açık şekilde göstermektedir.

Atatürk’ün 1922 yılında Sovyet büyükelçisi ile yaptığı konuşma ilginçtir: ” … Benim
amacım, … Anadolu tacirine yardım etmek, zenginleşmesini sağlamaktır.” Atatürk bir başka
konuşmasında da ” …Cumhuriyet hükümetinin; namuskâr, vatanperver, Cumhuriyetperver iş
erbabına daima yardımcı olacağına şüphe edilmemelidir.” demiştir. Bu konuşmalar, Atatürk’ün
uygulayacağı iktisadî politika hakkında bilgi vermektedir.

Atatürk’ün girişimcilik yönünü gösteren çalışmalarına şunları örnek verebiliriz. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin yarı resmi haber ajansı olanAnadoluAjansı,
6 Nisan 1920’de, Milli Mücadele davasını yurda ve dünyaya duyurup
yaymak amacıyla, Atatürk tarafından Ankara’da kuruldu.

Ankara Hukuk Fakültesi 5 Aralık 1925 tarihinde Ankara Adliye
Hukuk Mektebi adıyla kuruldu. Ankara’da bir hukuk mektebinin açılması
için ilk teşebbüs 1921 yılında yapıldı.

Atatürk, Ankara’nın 7 km. batısındaki çorak topraklarda örnek bir
çiftlik kurmayı düşünmüş, Türk çiftçisine, toprak ve tabiat şartları uygun
olmasa dahi, bilgiyle ve kararlılıkla çalışıldığı takdirde başarı
sağlanabileceğini göstermek istemişti. Atatürk 11 Mayıs 1937’de
çiftliklerini, içerisindeki köşklerle birlikte milletine armağan etmiştir.

Çocuk Esirgeme Kurumu, eski adıyla Himaye-i Etfal Cemiyeti Atatürk’ün öncülüğünde
kuruldu. Önceleri Kurtuluş Savaşı’na katılanların çocuklarını esirgeme ve eğitmeyi amaç
edindi. Sonraları muhtaç çocuklara yiyecek, giyecek ve okul malzemesi yardımı yapmak,
kimsesiz çocukların yönetimini üzerine almak, doğumevleri ve çocuk yuvaları, çocuklar için
hastane, prevantoryum, sanatoryum, dinlenme kampları kurmak, doğum ve çocuk sağlığı
konularında annelere öğüt vermek gibi görevler yüklendi.

Demiryollarının yapımı ve işletmesi için kurulan ve Nafıa Vekâleti’ne bağlı olarak çalışan
müdürlükler 1927’de birleştirilerek Devlet Demiryolları ve Limanları îdare-i Umumiyesi
olarak kuruldu. Bu kuruluşun adı, 1929’da Devlet Demiryolları ve Limanları Umum
Müdürlüğü, 1931’de ise Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü olarak değiştirildi. 1984’te ise
Kamu İktisadi Kuruluşu konumuna getirildi.

Türkiye’yi elektriğe kavuşturma planını ve bu plan içinde yer alan kuruluşların ön
projelerini hazırlamak üzere düzenlenen kanunla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı
Kamu İktisadi Teşebbüs’ü niteliğinde bir kurum olarak 24 Haziran 1935’te kuruldu.

• Etibank

Türkiye’de maden, enerji ve bankacılık alanlarında faaliyet
gösteren İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 2 Haziran 1935 tarih ve 2805
sayılı kanunla kuruldu. 1963’te Etibank’ın Kuzeybatı ve Batı Anadolu
elektrik sistemlerine Balıkesir-Bursa enerji nakil hattı bağlandı.

CEVAP VER